Menu

Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden voor de website

Deze pagina (samen met de documenten waarnaar hier wordt verwezen) zet uiteen welke gebruiksvoorwaarden er zijn voor het gebruik van onze website www.tommeetippee.nl (de "website"), zowel voor gasten als voor geregistreerde gebruikers. Neem deze voorwaarden a.u.b. aandachtig door vóór u de website gaat gebruiken. Door onze website te gebruiken, aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden en stemt u in met de naleving ervan. Indien u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, gebruik de website dan a.u.b. niet.

NEEM DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN A.U.B. AANDACHTIG DOOR. ZE BEVATTEN BELANGRIJKE INFORMATIE OVER UW WETTELIJKE RECHTEN, RECHTSMIDDELEN EN VERPLICHTINGEN. ZE OMVATTEN VERSCHILLENDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN M.B.T. ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U. WIJ VESTIGEN MET NAME UW AANDACHT OP HOOFDSTUKKEN 8 EN 9 WAARIN DE BEPERKINGEN VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U WORDEN BESCHREVEN EN DIE U TOT SCHADELOOSSTELLING AAN ONS VERPLICHTEN INDIEN U DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN SCHENDT.

1. INFORMATIE OVER ONS

De website wordt beheerd door Mayborn (UK) Limited, een bedrijf dat is geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 01894022 met als geregistreerd adres Mayborn House, Balliol Business Park, Benton Lane, Newcastle Upon Tyne, NE12 8EW, Verenigd Koninkrijk ("wij", "we", "ons", "onze").

2. LIDMAATSCHAP VAN DE MOEDER- EN BABYCLUB

 1. De website is bedoeld voor het algemene publiek. Wanneer u lid wordt van de Moeder- en Babyclub zullen er bepaalde voordelen voor u beschikbaar worden gesteld. Als u lid wilt worden van de Moeder- en Babyclub, klikt u op het onderdeel Moeder- en Babyclub van deze website en volgt u de instructies op.

3. HET GEBRUIK VAN EN TOEGANG TOT ONZE WEBSITE

 1. Toegang tot de website is toegestaan op tijdelijke basis, en wij behouden ons het recht voor de toegang tot onze website zonder nadere kennisgeving in te trekken of te wijzigen (zie hieronder). Hoewel wij alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de website normaalgesproken 24 uur per dag beschikbaar is, garanderen wij niet dat het gebruik van de website vrij van onderbrekingen of fouten zal zijn. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien onze website om welke reden dan ook op een bepaald tijdstip of gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar is.
 2. Wij kunnen de toegang voor gebruikers, ongeacht of zij zich geregistreerd hebben of niet, tot sommige onderdelen van onze website of tot onze gehele website van tijd tot tijd beperken.
 3. Als u een gebruikersnaam, wachtwoord of andere informatie als onderdeel van onze beveiligingsprocedures kiest of ontvangt, dient u dergelijke informatie vertrouwelijk te houden en niet aan derden bekend te maken. U gaat ermee akkoord dat u (a) ons onmiddellijk op de hoogte stelt van enig onbevoegd gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord of van enige andere schending van de beveiliging, en (b) ervoor zorgt dat u uw account aan het einde van iedere sessie sluit. U dient met name behoedzaam te zijn met het openen van uw account vanaf een openbare of gedeelde computer, om te voorkomen dat anderen uw wachtwoord of persoonlijke informatie zien of noteren. Wij behouden ons het recht voor om gebruikersnamen of wachtwoorden op elk willekeurig moment te deactiveren, ongeacht of ze door u zijn gekozen of door ons zijn toegekend, indien u zich naar ons inzien niet aan de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden hebt gehouden.
 4. Het treffen van alle nodige maatregelen om toegang tot onze website te verkrijgen is uw verantwoordelijkheid. Het informeren van alle personen die via uw internetverbinding toegang hebben tot onze website over deze voorwaarden en hun naleving daarvan, is ook uw verantwoordelijkheid.

4. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van het volledige websiteontwerp, alle tekst, afbeeldingen en software en alle daarin verwerkte intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrechten, handelsmerken, patenten, designrechten, enz.) evenals die in het materiaal dat op de website wordt gepubliceerd. De inhoud van de website mag op geen enkele wijze en in geen enkele vorm worden aangepast, gekopieerd, verspreid, overgenomen ("framed"), gereproduceerd, opnieuw worden uitgegeven, gedownload, geëxtraheerd ("scraped"), weergegeven, doorgestuurd, verzonden of verkocht, niet als geheel en geen gedeelten daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, of worden bewerkt op enige andere wijze die als onrechtmatig profiteren van de reputatie en goodwill van de website kan worden beschouwd.
 2. Aan u wordt een beperkte licentie toegekend voor het gebruik van en toegang tot de website en de inhoud en voor het downloaden of afdrukken van gedeeltes van de site-inhoud waartoe u toegang hebt, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u alle auteursrechten en andere eigendomsverklaringen ongeschonden laat. Het uploaden of opnieuw uitgeven van de site-inhoud op internet, intranet- of extranet-sites is niet toegestaan. Deze licentie is onderhavig aan deze gebruiksvoorwaarden en staat geen datamining, robots, gegevensextractie of andere vergelijkbare methoden van gegevensverzameling of -extractie toe.
 3. Elk gebruik van de website of site-inhoud dat hierin niet specifiek is toegestaan, is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming ten strengste verboden en zal in beëindiging van de hierin toegekende licentie resulteren. U stemt ermee in dat u deze website uitsluitend voor rechtmatige doeleinden gebruikt en op een wijze die niet de rechten schendt, of niet het gebruik en de beschikking van deze website beperkt of hindert, van derden. Deze licentie kan zonder nadere kennisgeving en met of zonder wettelijke aantoonbaarheid op elk willekeurig moment worden ingetrokken.

5. HANDELSMERKEN

 1. Tommee Tippee, Closer To Nature, Explora en Tip It Up zijn allemaal gedeponeerde handelsmerken van Mayborn (UK) Limited. Sangenic is een gedeponeerd handelsmerk van Sangenic International Limited. Andere handelsmerken en logo's die op de website worden weergegeven zijn of het eigendom van Mayborn (UK) Limited, of van derden. Rechten voor het gebruik van handelsmerken op deze website kunnen niet worden toegekend zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Mayborn (UK) Limited.

6. AANVAARDING VAN BESCHIKBARE INFORMATIE EN DISCLAIMER

 1. Behoudens wettelijke verbodsbepalingen, wordt het materiaal op deze website zonder enige bepalingen, garanties of voorwaarden van enige andere aard ter beschikking gesteld. Bijgevolg, voorzover door de wet is toegestaan, stellen wij deze website voor u beschikbaar op basis dat wij alle voorstellingen, garanties, bepalingen en andere voorwaarden uitsluiten die met uitzondering van deze juridische verklaring van toepassing kunnen zijn in verband met deze website.
 2. Deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie. Individuele gevallen kunnen specifiek onderzoek en advies vergen, wat niet via deze website kan worden verstrekt. Informatie en adviezen die op deze website worden verstrekt zijn niet bedoeld ter vervanging van een afspraak in eigen persoon met een erkende en gediplomeerde zorgverlener. U erkent dat aanvaarding van de adviezen, meningen, verklaringen of informatie op eigen risico geschiedt. Deze juridische verklaring en de voorafgaande disclaimers zijn onderhavig aan punt 8.1 van deze voorwaarden en tasten geen verplichte wettelijke rechten aan die niet onder de van toepassing zijnde wet kunnen worden uitgesloten, inclusief uw eigen statutaire rechten als consument. Indien u bezorgd bent over uw gezondheid of die van uw baby, dient u contact op te nemen met een zorgverlener.

7. ONZE WEBSITE WORDT REGELMATIG GEWIJZIGD

 1. Wij updaten onze website regelmatig en wij kunnen de inhoud op ieder moment wijzigen. Indien nodig mogen we de toegang tot onze website onderbreken of voor onbepaalde tijd sluiten. Al het materiaal op onze website kan op een bepaald moment achterhaald zijn, maar wij zijn op geen enkele wijze verplicht dergelijk materiaal te updaten.

8. ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U

 1. Niets in deze gebruiksvoorwaarden zal onze aansprakelijkheid (indien van toepassing) beperken of uitsluiten voor:
  1. fraude of frauduleus bedrog;
  2. persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van onze nalatigheid;
  3. het door ons schenden van onze statutaire verplichting om de website en gerelateerde diensten met redelijke bekwaamheid en zorg beschikbaar te stellen; of
  4. enige andere kwestie waarbij het onrechtmatig voor ons is om een dergelijke aansprakelijkheid uit te sluiten of te proberen uit te sluiten.
 2. Uitgezonderd het vermelde onder punt 8.1, is onze aansprakelijkheid voor verliezen die u lijdt als gevolg van onze schending van deze gebruiksvoorwaarden strikt beperkt tot verliezen die een voorzienbaar gevolg zijn van onze schending van deze gebruiksvoorwaarden. Verliezen worden als voorzienbaar beschouwd wanneer ze een aannemelijk gevolg zijn van onze schending van deze gebruiksvoorwaarden en ze binnen onze en uw beschouwing vallen op het moment dat u met deze gebruiksvoorwaarden instemt en deze website begint te gebruiken.
  1. Uitgezonderd het vermelde in punt 8.1 hierboven, zijn wij niet verantwoordelijk voor:
  2. indirecte verliezen die zich voordoen als neveneffect van het hoofdverlies of de hoofdschade en die niet door u en ons kunnen worden voorzien;
  3. verlies van inkomsten of opbrengsten;
  4. verlies van bedrijfsactiviteiten;
  5. verlies van verwachte besparingen;
  6. verlies van gegevens; en
  7. alle vermeerderde verliezen die u lijdt als gevolg van uw eigen schending van deze gebruiksvoorwaarden.

9. UW AANSPRAKELIJKHEID JEGENS ONS

 1. In het geval van een claim of proces tegen ons als gevolg van uw activiteiten of gebruik van de website en gerelateerde diensten, die werd veroorzaakt door óf uw schending van deze gebruiksvoorwaarden óf als uw handelingen nalatig, roekeloos of op enige andere wijze opzettelijk bedoeld zijn ons schade toe te brengen, stemt u in met het betalen, het schuldeloos stellen en het verdedigen van ons in de claim of het proces. U stemt er ook mee in dat u uw volledige medewerking verleent voor zover redelijkerwijs wordt vereist in de verdediging tegen claims en dat u de verdediging en het beheer van de kwestie exclusief aan ons overlaat.
 2. U gaat hierbij akkoord om ons volledig schadeloos te stellen voor enige claims, kosten, schadevergoedingen, eisen en onkosten (inclusief maar niet beperkt tot juridische onkosten) die het gevolg zijn van uw gebruik van de website en enige inhoud die u daaraan en aan ons hebt bijgedragen, waarbij óf uw handelingen in het schenden van deze gebruiksvoorwaarden resulteren óf als uw handelingen nalatig, roekeloos of op enige andere wijze opzettelijk bedoeld zijn ons schade toe te brengen.

10. INFORMATIE OVER U EN UW BEZOEKEN AAN ONZE WEBSITE

 1. Wij verwerken informatie over u in overeenstemming met ons Privacybeleid onderaan iedere pagina van deze website. Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met een dergelijke verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte informatie juist is.
11. HET INZENDEN VAN VRAGEN EN ANDERE INHOUD NAAR DE WEBSITE
 1. Wanneer u feedback geeft over onze producten, mag u geen materiaal inzenden:
  1. dat bedreigend, lasterlijk, obsceen, aanstootgevend, gezagsondermijnend, beledigend, pornografisch of grof is; of
  2. dat gedrag betreft of aanmoedigt dat als strafbaar zou kunnen worden beschouwd, aanleiding zou kunnen geven tot civiele aansprakelijkheid, of op enige andere wijze in strijd zou kunnen zijn met de wetgeving of de rechten van derden zou kunnen schenden, in het V.K. of in elk willekeurig ander land ter wereld.

12. VIRUSSEN, HACKEN EN ANDERE OVERTREDINGEN

 1. U mag onze website niet misbruiken door er doelbewust virussen, trojaanse paarden, computerwormen, logic bombs of enig ander materiaal dat kwaadwillig of technologisch beschadigend is op te introduceren. U mag niet proberen om onbevoegd toegang te verkrijgen tot onze website, de server waar onze website is opgeslagen of enige andere server, computer of database die aan onze website is gekoppeld. U mag onze website niet aanvallen aan de hand van een denial-of-service aanval of distributed denial-of-service aanval.
 2. Door schending van deze bepaling begaat u een naar Nederlands recht strafbaar feit. Wij zullen dergelijke gevallen van schending melden bij de relevante wetshandhavende instanties en wij zullen onze medewerking aan deze instanties verlenen door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending wordt uw recht op het gebruik van onze website onmiddellijk ingetrokken.
 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die wordt veroorzaakt door een denial-of-service aanval, virussen of ander technologisch beschadigend materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan besmetten als gevolg van uw gebruik van onze website of van het door u downloaden van materialen op de website of websites die hieraan zijn gekoppeld.

13. LINKS NAAR ONZE WEBSITE

 1. U mag een link naar onze homepagina creëren, mits u dit doet op een manier die eerlijk en rechtmatig is en onze reputatie niet beschadigt of uitbuit, maar u mag een link niet creëren als hiermee enige vorm van associatie, goedkeuring of bekrachtiging door ons wordt gesuggereerd indien hiervan geen sprake is.
 2. Onze website mag op geen enkele andere website worden overgenomen ('framed'), en u mag geen link creëren naar onderdelen van onze website behalve naar onze homepagina, tenzij wij daar onze schriftelijke toestemming voor hebben gegeven. Wij behouden ons het recht voor onze toestemming voor een link zonder nadere kennisgeving in te trekken.

14. LINKS VANAF ONZE WEBSITE

 1. Waar onze website links naar andere websites en informatiebronnen van derden bevat, zijn deze links uitsluitend bedoeld ter informatie. Wij hebben geen controle over de inhoud van die websites of bronnen, en aanvaarden geen verantwoordelijkheid daarvoor of voor enig verlies of schade die uit uw gebruik van deze websites of bronnen kan ontstaan.

15. RECHTSPRAAK EN VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING

 1. Claims die ontstaan uit, of gerelateerd zijn aan, een bezoek aan onze website zijn ondergeschikt aan de exclusieve rechtspraak van de rechtbank in Engeland. Echter, wij behouden ons daarnaast het recht voor om een rechtsprocedure te starten voor iedere andere competente rechtbank van onze keuze. Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de wetgeving van Engeland en Wales.

16. AFWIJKINGEN

 1. Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden op ieder moment herzien door deze pagina aan te passen. Van u wordt verwacht dat u deze pagina van tijd tot tijd leest om van alle door ons gemaakte wijzigingen op de hoogte te blijven, aangezien ze bindend zijn voor u. Sommige van de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen ook worden vervangen door bepalingen of verklaringen die elders op onze website worden gepubliceerd. Door het gebruik van de website voort te zetten nadat wijzigingen zijn aangebracht, wordt verondersteld dat u alle wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden hebt aanvaard.
 2. Deze gebruiksvoorwaarden zijn geldig met ingang van 1 juni 2011.

17. UITVOERBAARHEID

 1. Indien van een onderdeel of onderdelen van deze gebruiksvoorwaarden wordt vastgesteld dat ze ongeldig of niet uitvoerbaar zijn ingevolge de van toepassing zijnde wetgeving, inclusief maar niet beperkt tot de bovengenoemde garantiedisclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen, blijven de andere bepalingen van kracht.
 2. Indien een ongeldige, niet-uitvoerbare of onrechtmatige bepaling geldig, uitvoerbaar of rechtmatig zou zijn wanneer een gedeelte ervan zou worden verwijderd, blijft de bepaling van kracht inclusief de aanpassing die nodig is om de werkelijke intentie van de partijen ten uitvoer te brengen.

18. RELATIE

 1. U stemt ermee in dat er geen samenwerkingsverband, partnerschap, arbeidsovereenkomst of bemiddelingsrelatie tussen u en ons bestaat als gevolg van deze gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de website.

19. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

 1. Deze gebruiksvoorwaarden en alle documenten die hierin worden genoemd of waarnaar hierin wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het gebruik van de website, en komen in de plaats van alle voorgaande communicaties, voorstellingen, garanties, stipulaties, beloftes en overeenkomsten tussen de partijen betreffende het gebruik van de website. Niets in deze gebruiksvoorwaarden zal echter in werking treden ter beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van beide partijen voor enig frauduleus bedrog.

20. RECHTEN VAN DERDEN

 1. Niets in deze gebruiksvoorwaarden zal aan een andere persoon behalve u of ons, enig voordeel of enig recht op de tenuitvoerbrenging van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden onder de Engelse contractwet, de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999, verlenen of bedoelen te verlenen.
close

Het lijkt erop dat u in een ander land bent Website veranderen?

Negeren